มาตรา 82/17 ผู้เสียภาษีซื้อในขณะที่เสีย 1.5 หักออกเมื่อเสีย 7.0
  • Dark
   Light

  มาตรา 82/17 ผู้เสียภาษีซื้อในขณะที่เสีย 1.5 หักออกเมื่อเสีย 7.0

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 82/17 บทบัญญัติมาตรา 82/16 มิได้เป็นการห้ามผู้ประกอบการที่จะใช้สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กำหนดในมาตรา 82/3 แต่เมื่อใช้สิทธิดังกล่าวแล้วจะขอให้นำมาตรา 82/16 มาใช้บังคับอีกไม่ได้

  <<มาตรา 82/16 เสียภาษี 1.5 ห้ามเรียกภาษีขาย มาตรา 82/18 ห้ามนำภาษีซื้อในขณะที่เสีย 1.5 หักออกเมื่อเสีย 7.0>>