มาตรา 82/2 ให้ลูกจ้างผู้ทำการแทนเสียภาษี
  • Dark
   Light

  มาตรา 82/2 ให้ลูกจ้างผู้ทำการแทนเสียภาษี

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 82/2 ในกรณีที่ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประกอบกิจการ รวมตลอดถึง ลูกจ้าง หรือผู้ทำการแทนซึ่งมีอำนาจในการจัดการแทนโดยตรงหรือโดยปริยายที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มร่วมกับบุคคลตามมาตรา 82

  <<มาตรา 82/1 ให้บุคคลอื่นมีหน้าที่เสียภาษี มาตรา 82/3 ภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ>>