มาตรา 82/6 เฉลี่ยภาษีซื้อ
  • Dark
   Light

  มาตรา 82/6 เฉลี่ยภาษีซื้อ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 82/6 ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการจดทะเบียนได้นำสินค้าหรือบริการที่ได้มาหรือได้รับมาในการประกอบกิจการของตนไปใช้หรือจะใช้ในกิจการทั้งสองประเภท ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นเฉลี่ยภาษีซื้อที่จะนำมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

  <<มาตรา 82/5 ภาษีซื้อที่ไม่ให้นำมาหักภาษีขาย มาตรา 82/7 การขายยาสูบที่อธิบดีกำหนด>>