มาตรา 82/7 การขายยาสูบที่อธิบดีกำหนด
  • Dark
   Light

  มาตรา 82/7 การขายยาสูบที่อธิบดีกำหนด

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 82/7 ในการขายยาสูบตามประเภทและชนิดที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีตามมาตรา 79/5 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อ โดยให้คำนวณจากฐานภาษีตามมาตรา 79/5 (2) ของส่วน 3 และอัตราภาษีตามส่วน 4 สำหรับการขายทุกทอด

  <<มาตรา 82/6 เฉลี่ยภาษีซื้อ มาตรา 82/8 ในการขายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามมาตรา 79/6 >>