มาตรา 83/2 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ยื่นแบบและชำระภาษีเช่นเดียวกับผู้ประกอบการ
  • Dark
   Light

  มาตรา 83/2 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ยื่นแบบและชำระภาษีเช่นเดียวกับผู้ประกอบการ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 83/2 เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามมาตรา 82/1 (1) (3) (4) หรือ (5) และมาตรา 82/2 มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเช่นเดียวกับผู้ประกอบการจดทะเบียน


  <<มาตรา 83/1 กำหนดเวลายื่นแบบ และชำระภาษี ไม่เกิน 3 เดือน ได้ มาตรา 83/3 กำหนดให้มีหน้าที่ยื่นแบบและชำระภาษีแทน>>