มาตรา 83/4 กำหนดให้ยื่นแบบและชำระภาษีเพิ่มเติมได้
  • Dark
   Light

  มาตรา 83/4 กำหนดให้ยื่นแบบและชำระภาษีเพิ่มเติมได้

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 83/4 ภายใต้บังคับส่วน 13 และส่วน 14 ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ว่าการคลาดเคลื่อนนั้นจะเป็นเหตุให้จำนวนภาษีในเดือนภาษีเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับชำระภาษีถ้ามี ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยยื่น ณ สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ก่อน


  <<มาตรา 83/3 กำหนดให้มีหน้าที่ยื่นแบบและชำระภาษีแทน มาตรา 83/5 ให้ผู้ทอดตลาดมีหน้าที่นำส่งภาษี>>