มาตรา 83/6 ให้ผู้จ่ายเงินนำส่งภาษี
  • Dark
    Light

มาตรา 83/6 ให้ผู้จ่ายเงินนำส่งภาษี

  • Dark
    Light

มาตรา 83/6 เมื่อมีการชำระราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการให้กับผู้ประกอบการดังต่อไปนี้ ให้ผู้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการมีหน้าที่นำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่เสียภาษี

(1) ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้า หรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 85/3

“(2) ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการจากต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร ทั้งนี้ เฉพาะ

(ก) ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน

(ข) ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการอื่นนอกจากบริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้ทุกราย”

(หมายเหตุ: แก้ไขโดยพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564)PDF

(3) ผู้ประกอบการอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาให้นำมาตรา 83/5 วรรคสอง มาใช้บังคับ

กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง

1. ให้บริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศ

2. การนำส่งเงินภาษีมูลเพิ่ม


<<มาตรา 83/5 ให้ผู้ทอดตลาดมีหน้าที่นำส่งภาษี มาตรา 83/7 ให้ผู้รับโอนสินค้าหรือโอนสิทธิมีหน้าที่นำส่งภาษี>>