มาตรา 83/7 ให้ผู้รับโอนสินค้าหรือโอนสิทธิมีหน้าที่นำส่งภาษี
  • Dark
   Light

  มาตรา 83/7 ให้ผู้รับโอนสินค้าหรือโอนสิทธิมีหน้าที่นำส่งภาษี

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 83/7 ในการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ให้ผู้รับโอนสินค้าหรือผู้รับโอนสิทธิในบริการมีหน้าที่นำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ตนมีหน้าที่ต้องเสียตามมาตรา 82/12 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิลำเนา

  ให้นำมาตรา 83/5 วรรคสอง มาใช้บังคับ

  กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง


  <<มาตรา 83/6 ให้ผู้จ่ายเงินนำส่งภาษี มาตรา 83/8 ให้ผู้นำเข้ายื่นใบขนสินค่าและชำระภาษี>>