มาตรา 83/9 กรณีนำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือ เขตอุตสาหกรรมส่งออก
  • Dark
   Light

  มาตรา 83/9 กรณีนำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือ เขตอุตสาหกรรมส่งออก

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 83/9 ในกรณีที่มีการนำสินค้าที่นำเข้าเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเขตปลอดอากร ถ้าภายหลังสินค้านั้นได้ปล่อยออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมิใช่เพื่อส่งออก หรือได้มีการนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากรโดยมิใช่เพื่อส่งออก ให้ผู้นำเข้าที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มยื่นใบขนสินค้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเจ้าพนักงานศุลกากรพร้อมกับการชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร


  <<มาตรา 83/8 ให้ผู้นำเข้ายื่นใบขนสินค่าและชำระภาษี มาตรา 83/10 กำหนดให้กรมศุลกากร หรือ กรมสรรพสามิตเก็บภาษีเพื่อกรมสรรพากร>>