มาตรา 85/12 แจ้งหยุดประกอบกิจการชั่วคราว
  • Dark
   Light

  มาตรา 85/12 แจ้งหยุดประกอบกิจการชั่วคราว

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 85/12 ผู้ประกอบการจดทะเบียนใดประสงค์จะหยุดประกอบกิจการชั่วคราวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสามสิบวัน ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นแจ้งการหยุดประกอบกิจการชั่วคราว ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ภายในสิบห้าวันนับจากวันที่หยุดประกอบกิจการชั่วคราว


  <<มาตรา 85/11 กรณีเพิ่มมูลค่าของกิจการขนาดย่อม มาตรา 85/13 แจ้งโอนกิจการ>>