มาตรา 85/14 การควบบริษัทเข้ากัน ให้แจ้งการเลิกและการจดทะเบียนใหม่
  • Dark
   Light

  มาตรา 85/14 การควบบริษัทเข้ากัน ให้แจ้งการเลิกและการจดทะเบียนใหม่

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 85/14 ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นนิติบุคคลใดประสงค์จะควบเข้ากัน ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นแจ้งการเลิกประกอบกิจการตามมาตรา 85/15 ตามแบบที่อธิบดีกำหนด และให้นิติบุคคลใหม่ซึ่งได้ควบเข้ากันยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่

  กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง


  <<มาตรา 85/13 แจ้งโอนกิจการ มาตรา 85/15 แจ้งการเลิกกิจการ>>