มาตรา 85/15 แจ้งการเลิกกิจการ
  • Dark
    Light

มาตรา 85/15 แจ้งการเลิกกิจการ

  • Dark
    Light

มาตรา 85/15 ผู้ประกอบการจดทะเบียนใดเลิกประกอบกิจการให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นแจ้งการเลิกกิจการตามแบบที่อธิบดีกำหนด ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ภายในสิบห้าวันนับจากวันเลิกประกอบกิจการ

ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เลิกกิจการคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้พร้อมกับการแจ้งเลิกประกอบกิจการ

กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง


<<มาตรา 85/14 การควบบริษัทเข้ากัน ให้แจ้งการเลิกและการจดทะเบียนใหม่ มาตรา 85/16 กรณีผู้ประกอบการตาย>>