มาตรา 85/2 ให้ตัวแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดทะเบียน
  • Dark
   Light

  มาตรา 85/2 ให้ตัวแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดทะเบียน

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 85/2 ให้ตัวแทนตามมาตรา 82/1 (1) เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรด้วย


  <<มาตรา 85/1 กำหนดเวลาขอจดทะเบียนของกิจการเกินขนาดย่อม มาตรา 85/3 กรณีไม่ต้องจดทะเบียน และ การจดทะเบียนชั่วคราว>>