มาตรา 85/4 ให้แสดงใบทะเบียนไว้ ณ ที่เปิดเผย
  • Dark
   Light

  มาตรา 85/4 ให้แสดงใบทะเบียนไว้ ณ ที่เปิดเผย

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 85/4 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนแสดงใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการเป็นรายสถานประกอบการ


  <<มาตรา 85/3 กรณีไม่ต้องจดทะเบียน และ การจดทะเบียนชั่วคราว มาตรา 85/5 กรณีทะเบียนสูญหาย ถูกทำลาย หรือ ชำรุด>>