มาตรา 86/10 การออกใบลดหนี้
  • Dark
   Light

  มาตรา 86/10 การออกใบลดหนี้

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 86/10 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการไปแล้ว แต่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่เนื่องจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการมีจำนวนลดลงเพราะเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 82/10 ออกใบลดหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในเดือนภาษีที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถออกใบลดหนี้ได้ทันในเดือนภาษีที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก็ให้ออกใบลดหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในเดือนภาษีถัดจากเดือนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น

  ใบลดหนี้ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  (1) คำว่า “ใบลดหนี้” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด

  (2) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้ และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบลดหนี้ในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือมาตรา 86/2 ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย

  (3) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

  (4) วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้

  (5) หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลำดับของเล่มถ้ามี มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าว มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้าหรือบริการ ผลต่างของจำนวนมูลค่าทั้งสองและจำนวนภาษีที่ใช้คืนสำหรับส่วนต่างนั้น

  (6) คำอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้

  (7) ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

  ให้นำมาตรา 86/4 วรรคสอง มาใช้บังคับ และให้ถือว่าใบลดหนี้ตามมาตรานี้เป็นใบกำกับภาษี

  กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง


  <<มาตรา 86/9 การออกใบเพิ่มหนี้ มาตรา 86/11 กรณีเลิกหรือเพิกถอน อธิบดีจะให้ออกใบกำกับภาษีเงินได้>>