มาตรา 86/2 การขอให้ตัวแทนออกใบกำกับภาษี
  • Dark
   Light

  มาตรา 86/2 การขอให้ตัวแทนออกใบกำกับภาษี

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 86/2 ผู้ประกอบการจดทะเบียนใดที่อยู่นอกราชอาณาจักรและมีตัวแทนทำการแทนตน หากประสงค์จะให้ตัวแทนของตนออกใบกำกับภาษีในนามของตนให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นยื่นคำขออนุมัติต่ออธิบดีตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

  ให้ตัวแทนที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ขอและได้รับอนุมัติแล้ว ออกใบกำกับภาษีแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด และให้ตัวแทนดังกล่าวมีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับและร่วมกับผู้ประกอบการจดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวกับใบกำกับภาษี


  <<มาตรา 86/1 ห้ามออกใบกำกับภาษีบางกรณี มาตรา 86/3 ให้ผู้ทอดตลาดออกใบกำกับภาษี>>