มาตรา 86/3 ให้ผู้ทอดตลาดออกใบกำกับภาษี
  • Dark
   Light

  มาตรา 86/3 ให้ผู้ทอดตลาดออกใบกำกับภาษี

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 86/3 ในการขายทอดตลาดตามมาตรา 83/5 ให้ผู้ทอดตลาดที่มิใช่ส่วนราชการซึ่งขายทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนออกใบกำกับภาษีหรือใบรับตามมาตรา 105 แล้วแต่กรณี ในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนเจ้าของทรัพย์สิน


  <<มาตรา 86/2 การขอให้ตัวแทนออกใบกำกับภาษี มาตรา 86/4 รายการในใบกำกับภาษี>>