มาตรา 86/5 ใบกำกับภาษีที่อธิบดีกำหนดรายการเป็นอย่างอื่น
  • Dark
    Light

มาตรา 86/5 ใบกำกับภาษีที่อธิบดีกำหนดรายการเป็นอย่างอื่น

  • Dark
    Light

มาตรา 86/5 ใบกำกับภาษีดังต่อไปนี้อธิบดีอาจกำหนดให้มีรายการเป็นอย่างอื่นได้

(1) ใบกำกับภาษีของสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่างตามมาตรา 79/1

(2) ใบกำกับภาษีของยาสูบตามมาตรา 79/5 หรือน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามมาตรา 79/6

(3) ใบกำกับภาษีที่อธิบดีอนุมัติให้ทำเป็นภาษาต่างประเทศ หรือเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศตามมาตรา 86/4 วรรคสอง

(4) ใบกำกับภาษีของสินค้าหรือบริการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง


<<มาตรา 86/4 รายการในใบกำกับภาษี มาตรา 86/6 ใบกำกับภาษีของกิจการค้าปลีก ใบกำกับภาษีอย่างย่อ>>