มาตรา 87/1 อธิบดีกำหนดให้ทำรายงานเป็นอย่างอื่นได้
  • Dark
   Light

  มาตรา 87/1 อธิบดีกำหนดให้ทำรายงานเป็นอย่างอื่นได้

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 87/1 ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหมาะสมอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี มีอำนาจให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำรายงานแตกต่างไปจากที่กำหนดในมาตรา 87 ก็ได้

  กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง


  <<มาตรา 87 ทำรายการภาษีขาย ภาษีซื้อ สินค้าและวัตถุดิบ มาตรา 87/2 กำหนดให้ตัวแทนจัดทำรายงาน>>