มาตรา 87/2 กำหนดให้ตัวแทนจัดทำรายงาน
  • Dark
   Light

  มาตรา 87/2 กำหนดให้ตัวแทนจัดทำรายงาน

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 87/2 ให้อธิบดีมีอำนาจกำหนดให้ตัวแทนของผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการที่ตนทำการแทนได้ตามที่เห็นสมควร แม้ว่าตัวแทนนั้นจะมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน

  การจัดทำรายงานของตัวแทนตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

  กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง


  <<มาตรา 87/1 อธิบดีกำหนดให้ทำรายงานเป็นอย่างอื่นได้ มาตรา 87/3 การเก็บรักษารายงาน ใบกำกับภาษีเอกสารอื่น>>