มาตรา 88/4 อำนาจออกหมายเรียก
  • Dark
   Light

  มาตรา 88/4 อำนาจออกหมายเรียก

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 88/4 ในการดำเนินการของเจ้าพนักงานประเมินในส่วนนี้ เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจออกหมายเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้ทำการแทน หรือพยานกับมีอำนาจสั่งบุคคลเหล่านั้นให้นำบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาตรวจสอบไต่สวนได้ หรือออกคำสั่งให้พยานตอบคำถามเป็นหนังสือ แต่จะต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันได้รับหมายเรียก หรือได้รับคำสั่ง


  <<มาตรา 88/3 มีอำนาจเข้าไปในสถานประกอบการ เพิ่อทำการตรวจสอบ มาตรา 88/5 แจ้งการประเมินเป็นหนังสือ>>