มาตรา 88/5 แจ้งการประเมินเป็นหนังสือ
  • Dark
   Light

  มาตรา 88/5 แจ้งการประเมินเป็นหนังสือ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 88/5 เมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 88 หรือมาตรา 88/1 แล้ว ให้แจ้งการประเมินเป็นหนังสือไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษี หรือบุคคลตามมาตรา 88/1 ในกรณีนี้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือบุคคลตามมาตรา 88/1 จะใช้สิทธิอุทธรณ์การประเมินตามบทบัญญัติในส่วน 2 ของหมวด 2 ลักษณะ 2 ก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินเพราะเหตุตามมาตรา 88 (3) ห้ามมิให้อุทธรณ์


  <<มาตรา 88/4 อำนาจออกหมายเรียก มาตรา 88/6 กำหนดเวลาการประเมินภาษี>>