มาตรา 9 การคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
  • Dark
    Light

มาตรา 9 การคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย

  • Dark
    Light

มาตรา 9 เว้นแต่จะมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าจำเป็นต้องคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยเพื่อปฏิบัติการตามลักษณะนี้ ให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกระทรวงการคลังประกาศเป็นคราว ๆ

<<มาตรา 8 การส่งหมายเรียกหรือหนังสือ มาตรา 9 ทวิ การตีราคาทรัพย์สิน>>