มาตรา 9 ทวิ การตีราคาทรัพย์สิน
  • Dark
   Light

  มาตรา 9 ทวิ การตีราคาทรัพย์สิน

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 9 ทวิ เว้นแต่จะมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าจะต้องตีราคาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นเงิน ให้ถือราคาหรือค่าอันพึงมีในวันที่ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น

  <<มาตรา 9 การคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย มาตรา 10 ห้ามเจ้าพนักงานเปิดเผยกิจการของผู้เสียภาษีอากร>>