มาตรา 91/13 กรณีไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • Dark
   Light

  มาตรา 91/13 กรณีไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 91/13 ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

  (1) ผู้ประกอบกิจการขายหลักทรัพย์ตามมาตรา 91/2 (7)

  (2) ผู้ประกอบกิจการที่ประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว

  (3) ผู้ประกอบกิจการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร

  ให้อธิบดีมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่จะพิจารณากำหนดว่าการประกอบกิจการในลักษณะใดเป็นการประกอบกิจการชั่วคราวตาม (2)


  <<มาตรา 91/12 การจดทะเบียน มาตรา 91/14 หน้าที่ทำรายงานแสดงรายรับ>>