มาตรา 91/13 กรณีไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • Dark
    Light

มาตรา 91/13 กรณีไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

  • Dark
    Light

มาตรา 91/13 ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

(1) ผู้ประกอบกิจการขายหลักทรัพย์ตามมาตรา 91/2 (7)

(2) ผู้ประกอบกิจการที่ประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว

(3) ผู้ประกอบกิจการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร

ให้อธิบดีมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่จะพิจารณากำหนดว่าการประกอบกิจการในลักษณะใดเป็นการประกอบกิจการชั่วคราวตาม (2)


<<มาตรา 91/12 การจดทะเบียน มาตรา 91/14 หน้าที่ทำรายงานแสดงรายรับ>>