มาตรา 91/18 โทษกรณีไม่จดทะเบียน
  • Dark
   Light

  มาตรา 91/18 โทษกรณีไม่จดทะเบียน

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 91/18 บุคคลใดประกอบกิจการที่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/12 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  บุคคลตามมาตรา 91/12 วรรคห้า ละเลยไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนของผู้ประกอบกิจการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง


  <<มาตรา 91/17 ไม่ต้องเสียภาษี 100 บาท มาตรา 91/19 โทษกรณีไม่จัดทำรายงาน>>