มาตรา 91/19 โทษกรณีไม่จัดทำรายงาน
  • Dark
   Light

  มาตรา 91/19 โทษกรณีไม่จัดทำรายงาน

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 91/19 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะผู้ใด ไม่จัดทำรายงานตามมาตรา 91/14 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


  <<มาตรา 91/18 โทษกรณีไม่จดทะเบียน มาตรา 91/20 โทษกรณีทำรายงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์>>