มาตรา 91/20 โทษกรณีทำรายงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
  • Dark
   Light

  มาตรา 91/20 โทษกรณีทำรายงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 91/20 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะผู้ใดจัดทำรายงานโดยไม่เป็นไปตามแบบหรือไม่จัดทำเป็นรายสถานประกอบการ หรือลงรายการในรายงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 91/14 วรรคสองหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท


  <<มาตรา 91/19 โทษกรณีไม่จัดทำรายงาน มาตรา 91/21 ให้นำบทบัญญัติหมวด 4 มาใช้บังคับ>>