มาตรา 91/21 ให้นำบทบัญญัติหมวด 4 มาใช้บังคับ
  • Dark
   Light

  มาตรา 91/21 ให้นำบทบัญญัติหมวด 4 มาใช้บังคับ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 91/21 ให้นำบทบัญญัติในหมวด 4 ดังต่อไปนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

  (1) ส่วน 7 การยื่นแบบและการชำระภาษี มาตรา 83/2 และมาตรา 83/3

  (2) ส่วน 8 เครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 83/3

  (3) ส่วน 9 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 85/4 มาตรา 85/5 มาตรา 85/6 มาตรา 85/7 มาตรา 85/8 มาตรา 85/9 มาตรา 85/12 มาตรา 85/13 มาตรา 85/14 มาตรา 85/15 มาตรา 85/16 มาตรา 85/17 มาตรา 85/18 และมาตรา 85/19

  (4) ส่วน 11 การจัดทำรายงาน และการเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารมาตรา 87/3

  (5) ส่วน 12 อำนาจเจ้าพนักงานประเมิน มาตรา 88/3 มาตรา 88/4 และมาตรา 88/5

  (6) ส่วน 13 เบี้ยปรับ - เงินเพิ่ม ทุกมาตรา

  (7) ส่วน 14 บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติมาตราดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งมาตรา 90/5


  <<มาตรา 91/20 โทษกรณีทำรายงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หมวด 5 ภาษีป้าย (ยกเลิก) >>