มาตรา 91/3 กิจการที่ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • Dark
   Light

  มาตรา 91/3 กิจการที่ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 91/3 ให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับกิจการดังต่อไปนี้

  (1) กิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  (2) กิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  (3) กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉพาะการให้กู้ยืมแก่สมาชิกหรือแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

  (4) กิจการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  (5) กิจการของการเคหะแห่งชาติเฉพาะการขายหรือให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์

  (6) กิจการรับจำนำของกระทรวง ทบวง กรม และราชการส่วนท้องถิ่น

  (7) กิจการอื่นตามมาตรา 91/2 ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา


  <<มาตรา 91/2 กิจการที่ต้องเสียภาษีธุระกิจเฉพาะ มาตรา 91/4 กิจการเฉพาะอย่างที่กำหนดให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม>>