มาตรา 91/6 อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • Dark
   Light

  มาตรา 91/6 อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 91/6 อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะมีดังต่อไปนี้

  (1) ร้อยละ 0.1 สำหรับรายรับตามมาตรา 91/5 (7)

  (2) ร้อยละ 2.5 สำหรับรายรับตามมาตรา 91/5 (3) (ก) และมาตรา 91/5 (4)

  (3) ร้อยละ 3.0 สำหรับรายรับตามมาตรา 91/5 นอกจากกรณีตาม (1) และ (2)


  <<มาตรา 91/5 ฐานภาษี มาตรา 91/7 ผู้รับผิดชอบกรณีผู้ประกอบกิจการอยู่นอกประเทศ>>