มาตรา 91/7 ผู้รับผิดชอบ กรณีผู้ประกอบกิจการอยู่นอกประเทศ
  • Dark
   Light

  มาตรา 91/7 ผู้รับผิดชอบ กรณีผู้ประกอบกิจการอยู่นอกประเทศ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 91/7 ให้บุคคลซึ่งประกอบกิจการที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวดนี้มีหน้าที่เสียภาษีตามบทบัญญัติในหมวดนี้

  ในกรณีผู้ประกอบกิจการอยู่นอกราชอาณาจักรให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประกอบกิจการ รวมตลอดถึงลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้ทำการแทนซึ่งมีอำนาจในการจัดการแทนโดยตรงหรือโดยปริยายที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีร่วมกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง


  <<มาตรา 91/6 อัตราภาษี มาตรา 91/8 หลักเกณฑ์การคำนวณรายรับ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรเสียภาษีขณะที่จดทะเบียน>>