ขอลดเงินเพิ่ม อากรแสตมป์ กรณีขอลดเงินเพิ่มอากรแสตมป์
  • Dark
   Light

  ขอลดเงินเพิ่ม อากรแสตมป์ กรณีขอลดเงินเพิ่มอากรแสตมป์

  • Dark
   Light

  Article Summary

  เรื่อง อากรแสตมป์ กรณีขอลดเงินเพิ่มอากรแสตมป์


  ข้อเท็จจริง

  สำนักงานสรรพากรภาค แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอลดเงินเพิ่มอากรแสตมป์

  โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้

  1. บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญารับจ้างกับการนิคมอุตสาหกรรม ค่าจ้างคิดเป็นร้อยละ 82 ของ

  รายได้ที่การนิคมฯ เรียกเก็บจากลูกค้าเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งบริษัทฯ จะต้องชำระอากรภายใน 15

  วัน หลังจากวันเซ็นสัญญา คือวันที่ 28 กันยายน 2543 แต่บริษัทฯ มิได้ดำเนินการติดอากรแสตมป์ตาม

  ประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2544 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ อ.ส.4 เพื่อชำระ

  อากรเป็นจำนวนเงิน 3,925,300 บาท และได้ยื่นคำร้องขอลดเงินเพิ่มอากรต่ออธิบดีกรมสรรพากร

  ให้เหลือเรียกเก็บร้อยละ 1 ต่อเดือน

  2. สำนักงานสรรพากรภาค เห็นว่า บริษัทฯ ได้ทำสัญญารับจ้างบริหารงานและให้บริการ

  สาธารณูปโภคกับการนิคมอุตสาหกรรม เข้าลักษณะเป็นตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์ภายใน 15 วัน

  นับแต่วันต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ ตามมาตรา 113 แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้ยื่น

  ตราสารเพื่อเสียอากร (อ.ส.4) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2544 ซึ่งเป็นการยื่นเสียอากรเกินกำหนดเวลา

  15 วัน แต่ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ ทำให้บริษัทฯ ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอากรเป็น

  2 เท่าของจำนวนอากร แต่โดยเหตุที่บริษัทฯ ยินยอมชำระอากรด้วยตนเอง โดยมิได้ถูกประเมินประกอบ

  กับบริษัทฯ สำคัญผิดในข้อกฎหมาย และมิได้มีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงอากรแต่อย่างใด กรณีจึงมีเหตุอันควร

  ลดเงินเพิ่มคงเหลือเรียกเก็บเพียงร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินอากร ตามนัยข้อ 3

  วรรคท้าย ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 129 (พ.ศ. 2512) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย

  อากรแสตมป์และอากรมหรสพ จึงส่งเรื่องให้กรมสรรพากรพิจารณา


  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  กฎกระทรวง ฉบับที่ 129 (พ.ศ. 2512)ฯ

  แนววินิจฉัย

  อนุมัติให้บริษัทฯ เสียเงินเพิ่มอากรในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของ

  เงินอากรโดยเริ่มนับแต่วันที่ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ ตามข้อ 3 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 129

  (พ.ศ. 2512)ฯ
  ที่มา:

  หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/ก.329 ลงวันที่ 09 สิงหาคม 2544