ภาษีเงินได้ที่ชำระล่วงหน้าตามแบบ ภ.ง.ด.93 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
  • Dark
   Light

  ภาษีเงินได้ที่ชำระล่วงหน้าตามแบบ ภ.ง.ด.93 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

  • Dark
   Light

  Article Summary

  เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์


  ข้อเท็จจริง

  นาย ก ทำสัญญาให้เช่าที่ดินเพื่อใช้ในการสร้างโครงเหล็กและติดป้ายโฆษณามีกำหนดเวลาเช่า 3 ปี เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2560ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 อัตราค่าเช่า 1,200,000 บาทต่อปี โดยผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าทั้งหมดตลอดอายุสัญญาเช่าในคราวเดียวจำนวน 3,600,000 บาท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ท่านได้ใช้สิทธิตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ของผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจี๊ยะ เงินค่าปลูกสร้าง เงินค่าซ่อมแซม หรือค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ หรือเงินได้อื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยได้นำค่าเช่าทั้งหมดที่ได้รับไปยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.93 เพื่อชำระภาษีล่วงหน้าโดยทำการเฉลี่ยค่าเช่าตามส่วนจำนวนปีที่ให้เช่า ดังนี้

  1. ปี 2560 เฉลี่ยค่าเช่า 4 เดือน (1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 60) เป็นเงินได้ 400,000 บาท

  2. ปี 2561 เฉลี่ยค่าเช่า 12 เดือน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 61) เป็นเงินได้ 1,200,000 บาท

  3. ปี 2562 เฉลี่ยค่าเช่า 12 เดือน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 62) เป็นเงินได้ 1,200,000 บาท

  4. ปี 2563 เฉลี่ยค่าเช่า 8 เดือน (1 ม.ค. – 31 ส.ค. 63) เป็นเงินได้ 800,000 บาท

  เมื่อถึงกำหนดชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของแต่ละปีภาษี ท่านได้นำจำนวนภาษีชำระล่วงหน้าตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.93 ไปหักออกจากจำนวนภาษีเงินได้ที่ต้องชำระตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 ของแต่ละปีภาษี จึงขอหารือว่า การยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 93 และการนำจำนวนภาษีที่ชำระล่วงหน้าไปหักออกจากจำนวนภาษีเงินได้ที่ต้องชำระแต่ละปีภาษี ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร


  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  มาตรา 40 (5)

  แนววินิจฉัย

  กรณีที่ท่านทำสัญญาให้เช่าที่ดินมีกำหนดเวลา 3 ปี เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 อัตราค่าเช่า 1,200,000 บาทต่อปี และผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าทั้งหมดตลอดอายุสัญญาเช่าในคราวเดียว จำนวน 3,600,000 บาท เงินค่าเช่าที่ได้รับทั้งหมดเข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับล่วงหน้า ท่านมีสิทธินำค่าเช่าจำนวนดังกล่าวไปเฉลี่ยเป็นรายปีชำระตามส่วนแห่งจำนวนปีหรือเศษของปีของอายุการเช่าได้ แล้วยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.93 พร้อมภาษีเงินได้ที่คำนวณได้จากค่าเช่าที่นำมาเฉลี่ยดังกล่าวทั้งหมดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยในปี 2560 ให้เริ่มเฉลี่ยตั้งแต่วันที่เริ่มระยะเวลาเช่าถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนปี 2561 ถึงปี 2562 ให้เฉลี่ยเต็มปี และปี 2563 ให้เฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันสิ้นสุดสัญญาเช่า และเมื่อถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละปีภาษี นาย ก มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 โดยนำเงินค่าเช่าตามส่วนที่ได้เฉลี่ยไว้ตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.93 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แล้วจึงนำจำนวนภาษีที่ได้เสียไว้ตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.93 แต่ละฉบับมาหักจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คำนวนได้ในแต่ละปีภาษี
  ที่มา:

  หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ 0702/1684 ลงวันที่ 07 มีนาคม 2562