เฉลี่ยภาษีซื้อ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
  • Dark
   Light

  เฉลี่ยภาษีซื้อ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้

  • Dark
   Light

  Article Summary

  เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้


  ข้อเท็จจริง

  1. บริษัทฯ จดทะเบียนนิติบุคคล และเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ – มีนาคม 2541 ประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่จังหวัดลพบุรี โดยบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกันที่สำนักงานใหญ่

  2. บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากซังข้าวโพด โดยมีประเภทสินค้าที่จำหน่าย ดังนี้

  2.1กลุ่มผลิตภัณฑ์ซังข้าวโพดชนิดเป็นเม็ด ใช้ในกระบวนการขัดพื้นผิวชิ้นงานโลหะต่าง ๆใช้เป็นที่รองนอนสำหรับสัตว์ทดลอง เช่น หนูทดลอง ที่รองนอนสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น แมว หรือกระต่าย

  2.2กลุ่มผลิตภัณฑ์ซังข้าวโพดชนิดเป็นผง ใช้เป็นสื่อผสมกับวิตามิน หรือ ยาและในอาหารสัตว์

  2.3กลุ่มผลิตภัณฑ์ผงคลุกลูกสุกร ผลิตจากซังข้าวโพด ใช้ดูดซับของเหลว ความชื้นและเมือกที่หุ้มตัวลูกหมูแรกเกิด ทำให้ผิวหนังลูกสุกรแห้งอย่างรวดเร็ว

  2.4กลุ่มผลิตภัณฑ์ซังข้าวโพดสำหรับการเพาะเห็ด ซึ่งใช้ผสมกับวัตถุดิบชนิดอื่น ๆในก้อนเพาะเชื้อเห็ดลักษณะการจำหน่าย เป็นการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นฟาร์มเห็ด และโรงงานอุตสาหกรรม

  3. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการออกแบบอาคารสำนักงานเพื่อก่อสร้างทดแทนอาคารหลังเก่าซึ่งเป็นอาคารสำนักงานสาขา สำหรับใช้ในการประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จนก่อสร้างเสร็จในเดือนเมษายน 2560 บริษัทฯ ไม่ได้ยื่นแบบแจ้งรายการประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร (ภ.พ.05.1) แต่ได้เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของแต่ละกิจการในปีที่ผ่านมาโดยนำภาษีซื้อที่เฉลี่ยได้ไปหักออกจากภาษีขายในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) มาโดยตลอด

  4. วันที่ - กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป โดยให้เหตุผลว่า บริษัทฯไม่ได้ยื่นแบบ ภ.พ.05.1 เนื่องจากไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้ว่า พื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม


  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  มาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร

  แนววินิจฉัย

  กรณีที่บริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเพื่อทดแทนอาคารสำนักงานสาขา (หลังเก่า) สำหรับใช้ในการประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ต้องเฉลี่ยภาษีซื้ออันเกิดจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของประมาณการ การใช้พื้นที่อาคารตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 แต่บริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการ การใช้พื้นที่อาคารได้ว่า พื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้ จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาของกิจการ และให้นำภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 และมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 และข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
  ที่มา:

  หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0702/พ./3286 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563