บัญชีอัตราอากรแสตมป์
  • Dark
   Light

  บัญชีอัตราอากรแสตมป์

  • Dark
   Light

  Article Summary

  บัญชีอัตราอากรแสตมป์

  ___________

  ลักษณะแห่งตราสาร

  ค่าอากรแสตมป์

  ผู้ที่ต้องเสียอากร

  ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์

  1. เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือแพ

  ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งค่าเช่าหรือเงินกินเปล่า หรือทั้งสองอย่างรวมกันตลอดอายุการเช่า

  1 บาท

  ผู้ให้เช่า

  ผู้เช่า

  หมายเหตุ

  (1) ถ้าสัญญาเช่ามิได้กำหนดอายุการเช่า ให้ถือว่ามีกำหนด ๓ ปี

  (2) ถ้าสัญญาเช่าฉบับใดครบกำหนดอายุการเช่าหรือครบกำหนด 3 ปี ตาม (1) แล้ว ผู้เช่ายังคงครองทรัพย์สินอยู่ และผู้ให้เช่ารู้ความนั้นแล้วไม่ทักท้วง ทั้งมิได้ทำสัญญาใหม่ให้ถือว่าสัญญาเช่าเดิมนั้นได้เริ่มทำกันใหม่โดยไม่มีกำหนดอายุการเช่า และต้องเสียอากรภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ถือว่าเริ่มทำสัญญาใหม่นั้น

  ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

  เช่าทรัพย์สินใช้ในการทำนา ไร่ สวน

  2.โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ พันธบัตร และใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท สมาคม คณะบุคคลหรือองค์การใด ๆ เป็นผู้ออก

  คิดตามราคาหุ้นที่ชำระแล้วหรือตามราคาในตราสาร แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่าทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท

  1 บาท

  ผู้โอน

  ผู้รับโอน

  ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

  ก. โอนพันธบัตรของรัฐบาลไทย

  ข. โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ และใบรับรองหนี้ซึ่งสหกรณ์หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ออก

  3. เช่าซื้อทรัพย์สิน

  ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาทหรือเศษของ 1,000 บาทแห่งราคาทั้งหมด

  1 บาท

  ผู้ให้เช่า

  ผู้เช่า

  ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

  เช่าซื้อทรัพย์สินใช้ในการทำนา ไร่ สวน

  4. จ้างทำของ

  ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งสินจ้างที่กำหนดไว้

  1 บาท

  ผู้รับจ้าง

  ผู้รับจ้าง

  หมายเหตุ

  (1) ถ้าในเวลากระทำสัญญาจ้างทำของไม่ทราบจำนวนสินจ้างว่าเป็นราคาเท่าใด ให้ประมาณจำนวนสินจ้างตามสมควร แล้วเสียอากรตามจำนวนสินจ้างที่ประมาณนั้น

  (2) ถ้ามีการรับเงินสินจ้างเป็นคราว ๆ และอากรที่เสียไว้เดิมยังไม่ครบให้เสียอากรเพิ่มเติมให้ครบตามจำนวนที่ต้องเสียทุกครั้งในทันทีที่มีการรับเงิน

  (3) เมื่อการรับจ้างทำของได้สิ้นสุดลงแล้วและปรากฏว่าได้เสียอากรเกินไปให้ขอคืน ตามมาตรา 122 ได้

  ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

  สัญญาที่ทำขึ้นนอกประเทศไทยและการปฏิบัติตามข้อสัญญานั้นมิได้ทำในประเทศไทย

  5. กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร

  ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งยอดเงินให้กู้ยืม หรือตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชี

  1 บาท

  ผู้ให้กู้

  ผู้กู้

  ค่าอากรตามลักษณะแห่งตราสารนี้ เมื่อคำนวณแล้วถ้าเกิน 10,000 บาท ให้เสีย 10,000 บาท

  ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

  การกู้ยืมเงินซึ่งสมาชิกกู้ยืมจากสหกรณ์หรือสหกรณ์กู้ยืมจากสหกรณ์หรือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  6. กรมธรรม์ประกันภัย

  (ก) กรมธรรม์ประกันวินาศภัย

  ทุก 250 บาท หรือเศษของ 250 บาท แห่งเบี้ยประกันภัย

  1 บาท

  ผู้รับประกันภัย

  ผู้รับประกันภัย

  (ข) กรมธรรม์ประกันชีวิต

  ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งจำนวนเงินที่เอาประกันภัย

  1 บาท

  ผู้รับประกันภัย

  ผู้รับประกันภัย

  (ค) กรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ

  ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งจำนวนเงินที่เอาประกันภัย

  1 บาท

  ผู้รับประกันภัย

  ผู้รับประกันภัย

  (ง) กรมธรรม์เงินปี

  ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งต้นทุนเงินปีนั้น หรือถ้าไม่ปรากฏต้นทุน ให้คิดทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่ง 33 เท่าของรายได้ประจำปี

  1 บาท

  ผู้รับประกันภัย

  ผู้รับประกันภัย

  (จ) กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยนำไปให้ผู้อื่นประกันอีกต่อหนึ่ง

  1 บาท

  ผู้รับประกันภัย

  ผู้รับประกันภัย

  (ฉ) บันทึกการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเดิม

  กึ่งอัตราซึ่งเรียกเก็บสำหรับกรมธรรม์เดิม

  ผู้รับประกันภัย

  ผู้รับประกันภัย

  ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

  (ก) การประกันภัยสัตว์พาหนะซึ่งใช้ในการเกษตรกรรม

  (ข) บันทึกประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยชั่วคราว ซึ่งรับรองจะออกกรมธรรม์ประกันภัยตัวจริง แต่ถ้าผู้ทรงจะเรียกร้องเอาสิทธิอย่างอื่นนอกจากให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยตัวจริงแล้วต้องปิดแสตมป์เสียก่อนเช่นเดียวกับที่จะต้องปิดสำหรับประกันภัยตัวจริง

  7. ใบมอบอำนาจ คือ ใบตั้งตัวแทนซึ่งมิได้กระทำในรูปลักษณะตราสารสัญญา รวมทั้งใบตั้งอนุญาโตตุลาการ

  (ก) มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระทำการครั้งเดียว

  10 บาท

  ผู้มอบอำนาจ

  ผู้รับมอบอำนาจ

  (ข) มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกระทำการมากกว่าครั้งเดียว

  30 บาท

  ผู้มอบอำนาจ

  ผู้รับมอบอำนาจ

  (ค) มอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระทำกิจการแยกกันได้คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ

  30 บาท

  ผู้มอบอำนาจ

  ผู้รับมอบอำนาจ

  หมายเหตุ

  ถ้าผู้มอบอำนาจมีหลายคน แต่มิได้เป็นผู้มีอำนาจร่วมกันแล้วมอบอำนาจในตราสารฉบับเดียวกัน ต้องคิดตามรายตัวบุคคลผู้มอบคนหนึ่ง เป็นเรื่องหนึ่ง ตามมาตรา 108

  ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

  (1) ใบแต่งทนายและใบมอบอำนาจซึ่งทนายความให้แก่เสมียนของตน เพื่อเป็นตัวแทนดำเนินคดีในศาล

  (2) ใบมอบอำนาจให้โอน หรือให้กระทำการใด ๆ เกี่ยวด้วยสัตว์พาหนะ ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ

  (3) ใบมอบอำนาจให้รับเงินหรือสิ่งของแทน

  (4) ใบมอบอำนาจซึ่งสหกรณ์เป็นผู้มอบ และใบมอบอำนาจตั้งสหกรณ์เป็นตัวแทนจัดการให้สหกรณ์ได้รับสิทธิในอสังหาริมทรัพย์

  8. ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัท

  (ก) มอบฉันทะสำหรับการประชุมครั้งเดียว

  20 บาท

  ผู้มอบฉันทะ

  ผู้มอบฉันทะ

  (ข) มอบฉันทะสำหรับการประชุมกว่าครั้งเดียว

  100 บาท

  ผู้มอบฉันทะ

  ผู้มอบฉันทะ

  9. (1) ตั๋วแลกเงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วแลกเงิน ฉบับละ

  3 บาท

  ผู้สั่งจ่าย

  ผู้สั่งจ่าย

  (2) ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วสัญญาใช้เงิน ฉบับละ

  3 บาท

  ผู้ออกตั๋ว

  ผู้ออกตั๋ว

  ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

  ถ้าตั๋วออกเป็นสำรับและฉบับแรกในสำรับนั้นปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว ฉบับอื่น ๆ ไม่ต้องปิดอีก แต่ต้องสลักหลังฉบับนั้น ๆ ไว้ว่า ได้เสียอากรแล้ว

  11. บิลออฟเลดิง

  2 บาท

  ผู้กระทำตราสาร

  ผู้กระทำตราสาร

  หมายเหตุ

  ถ้าออกเป็นสำรับให้ปิดแสตมป์ตามอัตราทุกฉบับ

  11. (1) ใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคม คณะบุคคลหรือองค์การใด ๆ

  5 บาท

  ผู้ทรงตราสาร

  ผู้ทรงตราสาร

  (2) พันธบัตรของรัฐบาลใด ๆ ที่ขายในประเทศไทย

  ทุกจำนวนเงิน 100 บาท หรือเศษของ 100 บาท

  1 บาท

  ผู้ทรงตราสาร

  ผู้ทรงตราสาร

  ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

  ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของสหกรณ์

  12. เช็ค หรือหนังสือคำสั่งใด ๆ ซึ่งใช้แทนเช็ค ฉบับละ

  3 บาท

  ผู้สั่งจ่าย

  ผู้สั่งจ่าย

  13. ใบรับฝากเงินประเภทประจำของธนาคาร โดยมีดอกเบี้ย

  5 บาท

  ผู้รับฝาก

  ผู้รับฝาก

  14. เลตเตอร์ออฟเครดิต

  (ก) ออกในประเทศไทย

  - เงินต่ำกว่า 10,000 บาท

  20 บาท

  ผู้ออกตราสาร

  ผู้ออกตราสาร

  - เงินตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

  30 บาท

  ผู้ออกตราสาร

  ผู้ออกตราสาร

  (ข) ออกในต่างประเทศ และให้ชำระเงินในประเทศไทย คราวละ

  20 บาท

  ผู้ทรงคนแรกในประเทศไทย

  ผู้ทรงคนแรกในประเทศไทย

  หมายเหตุ

  ตราสารเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกในประเทศไทย และให้ชำระเงินในต่างประเทศ ต้องทำสำเนาเก็บไว้ในประเทศไทย ส่วนการเสียอากรให้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ เฉพาะในฉบับสำเนาดังกล่าวนั้น

  15. เช็คสำหรับผู้เดินทาง

  (ก) ออกในประเทศไทย ฉบับละ

  3 บาท

  ผู้ออกเช็ค

  ผู้ออกเช็ค

  (ข) ออกในต่างประเทศ แต่ให้ชำระในประเทศไทย ฉบับละ

  3 บาท

  ผู้ทรงคนแรกในประเทศไทย

  ผู้ทรงคนแรกในประเทศไทย

  16. ใบรับของ ซึ่งออกให้เนื่องในกิจการรับขนส่งสินค้าโดยทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ คือ ตราสารซึ่งลงลายมือชื่อพนักงานหรือนายสินค้าของยานพาหนะรับขนส่ง ซึ่งออกรับของดังระบุไว้ในใบรับนั้นเมื่อไม่ได้ออกบิลออฟเลดิง ฉบับละ

  1 บาท

  ผู้ออกใบรับ

  ผู้ออกใบรับ

  หมายเหตุ

  ถ้าออกเป็นสำรับให้ปิดแสตมป์ตามอัตราทุกฉบับ

  17. ค้ำประกัน

  (ก) สำหรับกรณีที่มิได้จำกัดจำนวนเงินไว้

  10 บาท

  ผู้ค้ำประกัน

  ผู้ค้ำประกัน

  (ข) สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 1,000 บาท

  1 บาท

  ผู้ค้ำประกัน

  ผู้ค้ำประกัน

  (ค) สำหรับจำนวนเงินเกิน 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

  5 บาท

  ผู้ค้ำประกัน

  ผู้ค้ำประกัน

  (ง) สำหรับจำนวนเงินเกิน 10,000 บาทขึ้นไป

  10 บาท

  ผู้ค้ำประกัน

  ผู้ค้ำประกัน

  ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

  (ก) ค้ำประกันหนี้เนื่องแต่การที่รัฐบาลให้ราษฎรกู้ยืมหรือยืมเพื่อการบริโภคหรือการเกษตรกรรม

  (ข) ค้ำประกันหนี้เนื่องแต่การที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ยืมหรือยืม

  18. จำนำ

  จำนวนหนี้ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท

  1 บาท

  ผู้รับจำนำ

  ผู้รับจำนำ

  ถ้าการจำนำมิได้จำกัดจำนวนหนี้ไว้

  1 บาท

  ผู้รับจำนำ

  ผู้รับจำนำ

  ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

  (ก) ตั๋วจำนำของโรงจำนำที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

  (ข) จำนำอันเกี่ยวกับกู้ยืมซึ่งได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้วตามข้อ 5

  19. ใบรับของคลังสินค้า

  1 บาท

  นายคลังสินค้า

  นายคลังสินค้า

  20. คำสั่งให้ส่งมอบของ คือตราสารซึ่งบุคคลผู้ปรากฏชื่อในตราสารนั้น หรือซึ่งบุคคลผู้นั้นตราชื่อไว้หรือผู้ทรงมีสิทธิที่จะรับมอบสินค้าอันอยู่ในอู่ หรือเมือง ท่า หรือคลังสินค้าซึ่งรับเก็บ หรือรับฝากโดยเรียกเก็บค่าเช่า หรือรับสินค้าอันอยู่ที่ท่าสินค้าโดยที่เจ้าของลงลายมือชื่อหรือมีผู้อื่นลงลายมือชื่อแทนในเมื่อขายหรือโอนทรัพย์สินอันปรากฏในตราสารนั้น

  1 บาท

  ผู้ออกคำสั่ง

  ผู้ออกคำสั่ง

  21. ตัวแทน

  (ก) มอบอำนาจเฉพาะการ

  10 บาท

  ตัวการ

  ตัวการ

  (ข) มอบอำนาจทั่วไป

  30 บาท

  ตัวการ

  ตัวการ

  ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

  การตั้งตัวแทนในกรณีสหกรณ์เป็นตัวการ

  22. คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

  (ก) ในกรณีซึ่งพิพาทกันด้วยจำนวนเงินหรือราคาทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท

  1 บาท

  อนุญาโตตุลาการ

  อนุญาโตตุลาการ

  (ข) ในกรณีอื่นซึ่งไม่กล่าวถึงจำนวนเงินหรือราคา

  10 บาท

  อนุญาโตตุลาการ

  อนุญาโตตุลาการ

  23. คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร

  คือ ตราสารซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกันกับต้นฉบับหรือต้นสัญญา และผู้กระทำตราสารได้ลงลายมือชื่อไว้อย่างเดียวกับต้นฉบับ

  (๑) ถ้าไม่มีบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่สัญญาคนที่เสียอากรสำหรับต้นฉบับเป็นผู้เสีย

  (ก) ถ้าต้นฉบับเสียอากรไม่เกิน 5 บาท

  1 บาท

  (๒) ถ้ามีบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่สัญญา บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งนั้นต้องเป็นผู้เสียอากร

  คนเดียวกับผู้ขีดฆ่าต้นฉบับ

  (ข) ถ้าเกิน 5 บาท

  5 บาท

  ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

  ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นสหกรณ์

  24. หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน

  200 บาท

  ผู้เริ่มก่อการ

  ผู้เริ่มก่อการ

  25. ข้อบังคับของบริษัทจำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน

  200 บาท

  กรรมการ

  กรรมการ

  26. ข้อบังคับใหม่หรือสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทจำกัดซึ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ส่งต่อนายทะเบียน

  50 บาท

  กรรมการ

  กรรมการ

  27.หนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วน

  (ก) หนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

  100 บาท

  ผู้เป็นหุ้นส่วน

  ผู้เป็นหุ้นส่วน

  (ข) หนังสือสัญญาที่แก้ไขสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

  50 บาท

  ผู้เป็นหุ้นส่วน

  ผู้เป็นหุ้นส่วน

  28. ใบรับ เฉพาะตามที่ระบุต่อไปนี้

  (ก) ใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล

  (ข) ใบรับสำหรับการโอน หรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเมื่อนิติกรรมที่เป็นเหตุให้ออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย

  (ค) ใบรับสำหรับการขาย ขายฝาก ให้เช่าซื้อหรือโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ  ทั้งนี้ เฉพาะยานพาหนะซึ่งมีการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้นๆ

  ถ้าใบรับตาม (ก) (ข) หรือ (ค) มีจำนวนเงินตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

  1 บาท

  ผู้ออกใบรับ

  ผู้ออกใบรับ

  ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

  ใบรับ สำหรับจำนวนเงินที่ผู้รับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ

  29. (ยกเลิก)

  30. (ยกเลิก)


  <<มาตรา 129 มีแสตมป์ปลอมหรือค้าแสตมป์ที่ใช้แล้ว หมวด 7 อากรมหรสพ (ยกเลิก) >>