บัญชีอัตราอากรแสตมป์
  • Dark
    Light

บัญชีอัตราอากรแสตมป์

  • Dark
    Light

บัญชีอัตราอากรแสตมป์

___________

ลักษณะแห่งตราสาร

ค่าอากรแสตมป์

ผู้ที่ต้องเสียอากร

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์

1. เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือแพ

ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งค่าเช่าหรือเงินกินเปล่า หรือทั้งสองอย่างรวมกันตลอดอายุการเช่า

1 บาท

ผู้ให้เช่า

ผู้เช่า

หมายเหตุ

(1) ถ้าสัญญาเช่ามิได้กำหนดอายุการเช่า ให้ถือว่ามีกำหนด ๓ ปี

(2) ถ้าสัญญาเช่าฉบับใดครบกำหนดอายุการเช่าหรือครบกำหนด 3 ปี ตาม (1) แล้ว ผู้เช่ายังคงครองทรัพย์สินอยู่ และผู้ให้เช่ารู้ความนั้นแล้วไม่ทักท้วง ทั้งมิได้ทำสัญญาใหม่ให้ถือว่าสัญญาเช่าเดิมนั้นได้เริ่มทำกันใหม่โดยไม่มีกำหนดอายุการเช่า และต้องเสียอากรภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ถือว่าเริ่มทำสัญญาใหม่นั้น

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

เช่าทรัพย์สินใช้ในการทำนา ไร่ สวน

2.โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ พันธบัตร และใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท สมาคม คณะบุคคลหรือองค์การใด ๆ เป็นผู้ออก

คิดตามราคาหุ้นที่ชำระแล้วหรือตามราคาในตราสาร แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่าทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท

1 บาท

ผู้โอน

ผู้รับโอน

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

ก. โอนพันธบัตรของรัฐบาลไทย

ข. โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ และใบรับรองหนี้ซึ่งสหกรณ์หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ออก

3. เช่าซื้อทรัพย์สิน

ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาทหรือเศษของ 1,000 บาทแห่งราคาทั้งหมด

1 บาท

ผู้ให้เช่า

ผู้เช่า

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

เช่าซื้อทรัพย์สินใช้ในการทำนา ไร่ สวน

4. จ้างทำของ

ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งสินจ้างที่กำหนดไว้

1 บาท

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

หมายเหตุ

(1) ถ้าในเวลากระทำสัญญาจ้างทำของไม่ทราบจำนวนสินจ้างว่าเป็นราคาเท่าใด ให้ประมาณจำนวนสินจ้างตามสมควร แล้วเสียอากรตามจำนวนสินจ้างที่ประมาณนั้น

(2) ถ้ามีการรับเงินสินจ้างเป็นคราว ๆ และอากรที่เสียไว้เดิมยังไม่ครบให้เสียอากรเพิ่มเติมให้ครบตามจำนวนที่ต้องเสียทุกครั้งในทันทีที่มีการรับเงิน

(3) เมื่อการรับจ้างทำของได้สิ้นสุดลงแล้วและปรากฏว่าได้เสียอากรเกินไปให้ขอคืน ตามมาตรา 122 ได้

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

สัญญาที่ทำขึ้นนอกประเทศไทยและการปฏิบัติตามข้อสัญญานั้นมิได้ทำในประเทศไทย

5. กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร

ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งยอดเงินให้กู้ยืม หรือตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชี

1 บาท

ผู้ให้กู้

ผู้กู้

ค่าอากรตามลักษณะแห่งตราสารนี้ เมื่อคำนวณแล้วถ้าเกิน 10,000 บาท ให้เสีย 10,000 บาท

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

การกู้ยืมเงินซึ่งสมาชิกกู้ยืมจากสหกรณ์หรือสหกรณ์กู้ยืมจากสหกรณ์หรือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

6. กรมธรรม์ประกันภัย

(ก) กรมธรรม์ประกันวินาศภัย

ทุก 250 บาท หรือเศษของ 250 บาท แห่งเบี้ยประกันภัย

1 บาท

ผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัย

(ข) กรมธรรม์ประกันชีวิต

ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งจำนวนเงินที่เอาประกันภัย

1 บาท

ผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัย

(ค) กรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ

ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งจำนวนเงินที่เอาประกันภัย

1 บาท

ผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัย

(ง) กรมธรรม์เงินปี

ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งต้นทุนเงินปีนั้น หรือถ้าไม่ปรากฏต้นทุน ให้คิดทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่ง 33 เท่าของรายได้ประจำปี

1 บาท

ผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัย

(จ) กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยนำไปให้ผู้อื่นประกันอีกต่อหนึ่ง

1 บาท

ผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัย

(ฉ) บันทึกการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเดิม

กึ่งอัตราซึ่งเรียกเก็บสำหรับกรมธรรม์เดิม

ผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัย

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

(ก) การประกันภัยสัตว์พาหนะซึ่งใช้ในการเกษตรกรรม

(ข) บันทึกประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยชั่วคราว ซึ่งรับรองจะออกกรมธรรม์ประกันภัยตัวจริง แต่ถ้าผู้ทรงจะเรียกร้องเอาสิทธิอย่างอื่นนอกจากให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยตัวจริงแล้วต้องปิดแสตมป์เสียก่อนเช่นเดียวกับที่จะต้องปิดสำหรับประกันภัยตัวจริง

7. ใบมอบอำนาจ คือ ใบตั้งตัวแทนซึ่งมิได้กระทำในรูปลักษณะตราสารสัญญา รวมทั้งใบตั้งอนุญาโตตุลาการ

(ก) มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระทำการครั้งเดียว

10 บาท

ผู้มอบอำนาจ

ผู้รับมอบอำนาจ

(ข) มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกระทำการมากกว่าครั้งเดียว

30 บาท

ผู้มอบอำนาจ

ผู้รับมอบอำนาจ

(ค) มอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระทำกิจการแยกกันได้คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ

30 บาท

ผู้มอบอำนาจ

ผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ

ถ้าผู้มอบอำนาจมีหลายคน แต่มิได้เป็นผู้มีอำนาจร่วมกันแล้วมอบอำนาจในตราสารฉบับเดียวกัน ต้องคิดตามรายตัวบุคคลผู้มอบคนหนึ่ง เป็นเรื่องหนึ่ง ตามมาตรา 108

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

(1) ใบแต่งทนายและใบมอบอำนาจซึ่งทนายความให้แก่เสมียนของตน เพื่อเป็นตัวแทนดำเนินคดีในศาล

(2) ใบมอบอำนาจให้โอน หรือให้กระทำการใด ๆ เกี่ยวด้วยสัตว์พาหนะ ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ

(3) ใบมอบอำนาจให้รับเงินหรือสิ่งของแทน

(4) ใบมอบอำนาจซึ่งสหกรณ์เป็นผู้มอบ และใบมอบอำนาจตั้งสหกรณ์เป็นตัวแทนจัดการให้สหกรณ์ได้รับสิทธิในอสังหาริมทรัพย์

8. ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัท

(ก) มอบฉันทะสำหรับการประชุมครั้งเดียว

20 บาท

ผู้มอบฉันทะ

ผู้มอบฉันทะ

(ข) มอบฉันทะสำหรับการประชุมกว่าครั้งเดียว

100 บาท

ผู้มอบฉันทะ

ผู้มอบฉันทะ

9. (1) ตั๋วแลกเงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วแลกเงิน ฉบับละ

3 บาท

ผู้สั่งจ่าย

ผู้สั่งจ่าย

(2) ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วสัญญาใช้เงิน ฉบับละ

3 บาท

ผู้ออกตั๋ว

ผู้ออกตั๋ว

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

ถ้าตั๋วออกเป็นสำรับและฉบับแรกในสำรับนั้นปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว ฉบับอื่น ๆ ไม่ต้องปิดอีก แต่ต้องสลักหลังฉบับนั้น ๆ ไว้ว่า ได้เสียอากรแล้ว

11. บิลออฟเลดิง

2 บาท

ผู้กระทำตราสาร

ผู้กระทำตราสาร

หมายเหตุ

ถ้าออกเป็นสำรับให้ปิดแสตมป์ตามอัตราทุกฉบับ

11. (1) ใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคม คณะบุคคลหรือองค์การใด ๆ

5 บาท

ผู้ทรงตราสาร

ผู้ทรงตราสาร

(2) พันธบัตรของรัฐบาลใด ๆ ที่ขายในประเทศไทย

ทุกจำนวนเงิน 100 บาท หรือเศษของ 100 บาท

1 บาท

ผู้ทรงตราสาร

ผู้ทรงตราสาร

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของสหกรณ์

12. เช็ค หรือหนังสือคำสั่งใด ๆ ซึ่งใช้แทนเช็ค ฉบับละ

3 บาท

ผู้สั่งจ่าย

ผู้สั่งจ่าย

13. ใบรับฝากเงินประเภทประจำของธนาคาร โดยมีดอกเบี้ย

5 บาท

ผู้รับฝาก

ผู้รับฝาก

14. เลตเตอร์ออฟเครดิต

(ก) ออกในประเทศไทย

- เงินต่ำกว่า 10,000 บาท

20 บาท

ผู้ออกตราสาร

ผู้ออกตราสาร

- เงินตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

30 บาท

ผู้ออกตราสาร

ผู้ออกตราสาร

(ข) ออกในต่างประเทศ และให้ชำระเงินในประเทศไทย คราวละ

20 บาท

ผู้ทรงคนแรกในประเทศไทย

ผู้ทรงคนแรกในประเทศไทย

หมายเหตุ

ตราสารเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกในประเทศไทย และให้ชำระเงินในต่างประเทศ ต้องทำสำเนาเก็บไว้ในประเทศไทย ส่วนการเสียอากรให้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ เฉพาะในฉบับสำเนาดังกล่าวนั้น

15. เช็คสำหรับผู้เดินทาง

(ก) ออกในประเทศไทย ฉบับละ

3 บาท

ผู้ออกเช็ค

ผู้ออกเช็ค

(ข) ออกในต่างประเทศ แต่ให้ชำระในประเทศไทย ฉบับละ

3 บาท

ผู้ทรงคนแรกในประเทศไทย

ผู้ทรงคนแรกในประเทศไทย

16. ใบรับของ ซึ่งออกให้เนื่องในกิจการรับขนส่งสินค้าโดยทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ คือ ตราสารซึ่งลงลายมือชื่อพนักงานหรือนายสินค้าของยานพาหนะรับขนส่ง ซึ่งออกรับของดังระบุไว้ในใบรับนั้นเมื่อไม่ได้ออกบิลออฟเลดิง ฉบับละ

1 บาท

ผู้ออกใบรับ

ผู้ออกใบรับ

หมายเหตุ

ถ้าออกเป็นสำรับให้ปิดแสตมป์ตามอัตราทุกฉบับ

17. ค้ำประกัน

(ก) สำหรับกรณีที่มิได้จำกัดจำนวนเงินไว้

10 บาท

ผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน

(ข) สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 1,000 บาท

1 บาท

ผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน

(ค) สำหรับจำนวนเงินเกิน 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

5 บาท

ผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน

(ง) สำหรับจำนวนเงินเกิน 10,000 บาทขึ้นไป

10 บาท

ผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

(ก) ค้ำประกันหนี้เนื่องแต่การที่รัฐบาลให้ราษฎรกู้ยืมหรือยืมเพื่อการบริโภคหรือการเกษตรกรรม

(ข) ค้ำประกันหนี้เนื่องแต่การที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ยืมหรือยืม

18. จำนำ

จำนวนหนี้ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท

1 บาท

ผู้รับจำนำ

ผู้รับจำนำ

ถ้าการจำนำมิได้จำกัดจำนวนหนี้ไว้

1 บาท

ผู้รับจำนำ

ผู้รับจำนำ

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

(ก) ตั๋วจำนำของโรงจำนำที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

(ข) จำนำอันเกี่ยวกับกู้ยืมซึ่งได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้วตามข้อ 5

19. ใบรับของคลังสินค้า

1 บาท

นายคลังสินค้า

นายคลังสินค้า

20. คำสั่งให้ส่งมอบของ คือตราสารซึ่งบุคคลผู้ปรากฏชื่อในตราสารนั้น หรือซึ่งบุคคลผู้นั้นตราชื่อไว้หรือผู้ทรงมีสิทธิที่จะรับมอบสินค้าอันอยู่ในอู่ หรือเมือง ท่า หรือคลังสินค้าซึ่งรับเก็บ หรือรับฝากโดยเรียกเก็บค่าเช่า หรือรับสินค้าอันอยู่ที่ท่าสินค้าโดยที่เจ้าของลงลายมือชื่อหรือมีผู้อื่นลงลายมือชื่อแทนในเมื่อขายหรือโอนทรัพย์สินอันปรากฏในตราสารนั้น

1 บาท

ผู้ออกคำสั่ง

ผู้ออกคำสั่ง

21. ตัวแทน

(ก) มอบอำนาจเฉพาะการ

10 บาท

ตัวการ

ตัวการ

(ข) มอบอำนาจทั่วไป

30 บาท

ตัวการ

ตัวการ

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

การตั้งตัวแทนในกรณีสหกรณ์เป็นตัวการ

22. คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

(ก) ในกรณีซึ่งพิพาทกันด้วยจำนวนเงินหรือราคาทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท

1 บาท

อนุญาโตตุลาการ

อนุญาโตตุลาการ

(ข) ในกรณีอื่นซึ่งไม่กล่าวถึงจำนวนเงินหรือราคา

10 บาท

อนุญาโตตุลาการ

อนุญาโตตุลาการ

23. คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร

คือ ตราสารซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกันกับต้นฉบับหรือต้นสัญญา และผู้กระทำตราสารได้ลงลายมือชื่อไว้อย่างเดียวกับต้นฉบับ

(๑) ถ้าไม่มีบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่สัญญาคนที่เสียอากรสำหรับต้นฉบับเป็นผู้เสีย

(ก) ถ้าต้นฉบับเสียอากรไม่เกิน 5 บาท

1 บาท

(๒) ถ้ามีบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่สัญญา บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งนั้นต้องเป็นผู้เสียอากร

คนเดียวกับผู้ขีดฆ่าต้นฉบับ

(ข) ถ้าเกิน 5 บาท

5 บาท

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นสหกรณ์

24. หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน

200 บาท

ผู้เริ่มก่อการ

ผู้เริ่มก่อการ

25. ข้อบังคับของบริษัทจำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน

200 บาท

กรรมการ

กรรมการ

26. ข้อบังคับใหม่หรือสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทจำกัดซึ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ส่งต่อนายทะเบียน

50 บาท

กรรมการ

กรรมการ

27.หนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วน

(ก) หนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

100 บาท

ผู้เป็นหุ้นส่วน

ผู้เป็นหุ้นส่วน

(ข) หนังสือสัญญาที่แก้ไขสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

50 บาท

ผู้เป็นหุ้นส่วน

ผู้เป็นหุ้นส่วน

28. ใบรับ เฉพาะตามที่ระบุต่อไปนี้

(ก) ใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล

(ข) ใบรับสำหรับการโอน หรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเมื่อนิติกรรมที่เป็นเหตุให้ออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย

(ค) ใบรับสำหรับการขาย ขายฝาก ให้เช่าซื้อหรือโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ  ทั้งนี้ เฉพาะยานพาหนะซึ่งมีการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้นๆ

ถ้าใบรับตาม (ก) (ข) หรือ (ค) มีจำนวนเงินตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

1 บาท

ผู้ออกใบรับ

ผู้ออกใบรับ

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

ใบรับ สำหรับจำนวนเงินที่ผู้รับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ

29. (ยกเลิก)

30. (ยกเลิก)


<<มาตรา 129 มีแสตมป์ปลอมหรือค้าแสตมป์ที่ใช้แล้ว หมวด 7 อากรมหรสพ (ยกเลิก) >>