บัญชีอัตราภาษีเงินได้
  • Dark
    Light

บัญชีอัตราภาษีเงินได้

  • Dark
    Light

บัญชีอัตราภาษีเงินได้
_______________

(1)สำหรับบุคคลธรรมดา
เงินได้สุทธิไม่เกิน300,000 บาทร้อยละ 5
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน300,000 บาท
แต่ไม่เกิน500,000 บาทร้อยละ 10
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน500,000 บาท
แต่ไม่เกิน750,000 บาทร้อยละ 15
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน750,000 บาท
แต่ไม่เกิน1,000,000 บาทร้อยละ 20
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน1,000,000 บาท
แต่ไม่เกิน2,000,000 บาทร้อยละ 25
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน2,000,000 บาท
แต่ไม่เกิน5,000,000 บาทร้อยละ 30
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน5,000,000 บาทร้อยละ 35
(2)สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
(ก)ภาษีจากกำไรสุทธิของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลร้อยละ 20
(ข)ภาษีตามมาตรา 70 นอกจากที่
ระบุใน (ค)ร้อยละ 15
(ค)ภาษีตามมาตรา 70 เฉพาะกรณี
การจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตาม มาตรา 40 (4) (ข) ร้อยละ 10
(ง)ภาษีตามมาตรา 70 ทวิร้อยละ 10
(จ)(ยกเลิก)

<<มาตรา 76 สัตต ..... มาตรา 77 ภาษีอากรประเมิน>>