ลักษณะ 3 ภาษีบำรุงท้องที่ (ยกเลิก)
  • Dark
   Light

  ลักษณะ 3 ภาษีบำรุงท้องที่ (ยกเลิก)

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 144 ถึง มาตรา 164 ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508


  <<หมวด 7 อากรมหรสพ (ยกเลิก)