ลักษณะ 3 ภาษีบำรุงท้องที่ (ยกเลิก)
  • Dark
    Light

ลักษณะ 3 ภาษีบำรุงท้องที่ (ยกเลิก)

  • Dark
    Light

มาตรา 144 ถึง มาตรา 164 ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508


<<หมวด 7 อากรมหรสพ (ยกเลิก)